Katalog barevných kovů ZDE

Krizový příplatek Litina

2024 : 0,0 Kč / kg

 

Crisis surcharge CCI

2024 : 0,00 EUR / kg

Vnitřní oznamovací systém

Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění


Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů"), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, a Zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů,v platném znění.

Oznámením se rozumí ústní či písemné podání fyzické osoby – oznamovatele, který vykonával nebo vykonává pro společnost UCB TECHNOMETAL, s.r.o. práci nebo jinou obdobnou činnost nebo s ní byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti UCB TECHNOMETAL, s.r.o., a které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení, které neobsahují údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (anonymní oznámení) nebudou zpracované a budou skartovány.

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti UCB TECHNOMETAL, s.r.o. k rukám příslušné osoby, která byli v rámci společnosti UCB TECHNOMETAL, s.r.o. určena, a to následujícími způsoby:

  • písemně prostřednictvím e-mailu oznamovatel@unitedcastbar.com
  • ústně na telefonním čísle +420 313 035 791, a to v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod.,
  • osobně, na pobočce naší firmy na adrese Pražská 459, 267 12 Loděnice u Berouna, na základě oznamovatelem vyžádané osobní schůzky s příslušnou osobou, která se uskuteční v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o ni oznamovatel požádal.

Oznamovatel také může oznámení podat přímo na Ministerstvo Spravedlnosti na k tomuto účelu zřízených internetových stránkách: oznamovatel.justice.cz

UCB TECHNOMETAL, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) výše uvedeného zákona.